فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:04:10 +0330fa باب مراوده با دولت های عالم را نمی بندیم، اما مذاکره با آمریکا حرف دیگری است http://www.faratab.com/news/10337/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Sep 19 16:47:35 +0430 باب مراوده با دولت های عالم را نمی بندیم، اما مذاکره با آمریکا حرف دیگری است
رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی را جمهوری عزت خواندند و هرگونه مذاکره را با دولتی که سخنان و مواضعش ناپایدار است، رد کردند. ایشان هدف اصلی را از این همه پریشانی در گفتار و کردار سردمداران حکومت آمریکا، نوعی از برائت جویی در عرصه بین المللی از خلف وعده ی ناشی

]]>
باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم http://www.faratab.com/news/9865/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 28 Aug 19 18:00:01 +0430 باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم

]]>