فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 10:18:56 +0330fa ۲۲ نفر در رودخانه‌های کردستان غرق شدند http://www.faratab.com/news/9858/%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 28 Aug 19 14:50:01 +0430 ۲۲ نفر در رودخانه‌های کردستان غرق شدند
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از اول امسال تا پایان مرداد (۱۵۰ روز) ۲۲ نفر در رودخانه‌ها، دریاچه سدها، استخر و سقوط در چاه غرق شده‌اند.

]]>