فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 17:48:30 +0330fa امسال 520هزار میلیار ریال تسهیلات از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود http://www.faratab.com/news/9853/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-520%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Aug 19 14:20:01 +0430 امسال 520هزار میلیار ریال تسهیلات از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود
مدیرعامل بانک کشاورزی از برنامه این بانک برای پرداخت ۵۲۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال ۹۸ خبر داد.

]]>