فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:39:02 +0330fa نگین فیروزه‌ای شمال غرب ایران و عبور از خشکی http://www.faratab.com/news/9851/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C Wed, 28 Aug 19 11:50:01 +0430 نگین فیروزه‌ای شمال غرب ایران  و عبور از خشکی
نگین فیروزه‌ای شمال غرب ایران چند سالی است که در معرض خشک شدن قرار گرفته است، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع چنین اتفاقی، زندگی و معیشت حداقل ۶ میلیون نفر در محدده حوضه آبریز دریاچه، با تهدید جدی مواجه می‌شود از این رو دولت یازدهم به محض روی کار آمدن اولی

]]>