فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:35:46 +0330fa کعبه ی زردتشت http://www.faratab.com/news/9847/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%AA Wed, 28 Aug 19 13:50:01 +0430 کعبه ی زردتشت
کعبه ی زردتشت در استان شیرازی یکی از رازآلود ترین آثار برجای مانده از دوران باستان در ایران است.

]]>