فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:22:38 +0330fa راز طول عمر در خوش بینی نهفته است http://www.faratab.com/news/9835/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 04:30:01 +0430 راز طول عمر در خوش بینی نهفته است
نتایج یک مطالعه جدید نشان داد افرادی که نیمه پر لیوان را می‌بینند، بیشتر عمر می‌کنند.

]]>