فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 10:24:38 +0330fa عکاس بیجاری جایزه طلایی جشنواره فیاپ را از آن خود کرد http://www.faratab.com/news/9830/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 28 Aug 19 02:50:01 +0430 عکاس بیجاری جایزه طلایی جشنواره فیاپ را از آن خود کرد
«جمشید فرجوند فردا» عکاس برجسته شهرستان بیجار جایزه طلایی جشنواره فیاپ فدراسیون عکاسان جهان را کسب کرد.

]]>