فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 04:44:43 +0330fa ایران قولی داده و به آن عمل می کند http://www.faratab.com/news/10263/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 15 Sep 19 02:30:01 +0430 ایران قولی داده و به آن عمل می کند

]]>
ترامپ قابل اعتماد و پیش بینی نیست! http://www.faratab.com/news/10097/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 08 Sep 19 12:40:01 +0430 ترامپ قابل اعتماد و پیش بینی نیست!

]]>
استراتژی دولت در مسئله ی برجام، استراتژی تعهد در برابر تعهد است http://www.faratab.com/news/9993/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Sep 19 16:20:01 +0430 استراتژی دولت در مسئله ی برجام، استراتژی تعهد در برابر تعهد است

]]>
آیا با آمریکا بازی کنیم ؟ http://www.faratab.com/news/9820/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%9F Tue, 27 Aug 19 19:00:01 +0430 آیا با آمریکا بازی کنیم ؟

]]>