فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:19:17 +0330fa بانک مرکزی فعالیت رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرد http://www.faratab.com/news/9806/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Aug 19 16:10:02 +0430  بانک مرکزی فعالیت رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرد
تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

]]>