فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 17:13:53 +0330fa با حمایت بانک قرص الحسنه مهر 8 هزار خانه روستایی در سال 97 ساخته شد http://www.faratab.com/news/9805/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Aug 19 15:40:01 +0430 با حمایت بانک قرص الحسنه مهر 8 هزار خانه روستایی در سال 97 ساخته شد
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: سال گذشته ۸ هزار خانه روستایی با حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران ساخته شد که برای سال جاری ساخت۲۰ هزار خانه روستایی در دستور کار قرار گرفته است .

]]>