فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 12:50:08 +0330fa حجابتان طوری باشد که بتوانید صحبت کنید و ما هم بشنویم http://www.faratab.com/news/10917/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%85 Wed, 23 Oct 19 23:00:01 +0330 حجابتان طوری باشد که بتوانید صحبت کنید و ما هم بشنویم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

]]>
۴۸۹ فقره تسهیلات طی دو سال توسط متهم بانک سرمایه دریافت شده http://www.faratab.com/news/9790/%DB%B4%DB%B8%DB%B9-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Mon, 26 Aug 19 18:40:01 +0430 ۴۸۹ فقره تسهیلات طی دو سال توسط متهم بانک سرمایه دریافت شده
دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

]]>