فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 12:02:51 +0330fa اجاره کارت خوان جرم است http://www.faratab.com/news/9787/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Aug 19 16:10:01 +0430 اجاره کارت خوان جرم است
علیرغم اجباری شدن نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان، همچنان برخی از اعضای این صنف به شیوه‌های مختلف مانند اجاره کارتخوان سعی در دور زدن استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دارند که یک کارشناس امور مالیاتی با غیرقانونی توصیف کردن این اقدام، گفت: اطلاعات درآ

]]>