فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 00:10:15 +0330fa در روز نخست اجلاس جی 7 به کدام مسائل پرداخته شد؟ http://www.faratab.com/news/9756/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%DB%8C-7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 25 Aug 19 19:00:01 +0430 در روز نخست اجلاس جی 7 به کدام مسائل پرداخته شد؟
اختلاف بین فرانسه و آلمان با انگلیس و آمریکا بر سر مسائل تجاری و مالیاتی مهم ترین اتفاقات روز نخست اجلاس فرانسه بود.

]]>