فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Mar 20 03:29:08 +0430fa ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم http://www.faratab.com/news/10814/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 15 Oct 19 01:20:01 +0330 ایستادگی کردیم بحران را پشت سرگذاشتیم

]]>
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی خبر داد http://www.faratab.com/news/9731/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF- Sat, 24 Aug 19 17:30:01 +0430 رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی خبر داد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول هشت ماه گذشته ارزش پول ملی ما مجدداً ۴۰درصد تقویت شده است، تاکید کرد: اکنون بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شده است.

]]>