فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 20:23:47 +0330fa برگزاری کارگاه آموزشی عملی بدن، صدا و حرکت http://www.faratab.com/news/9745/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA Sun, 25 Aug 19 15:40:01 +0430 برگزاری کارگاه آموزشی عملی بدن، صدا و حرکت
در راستای ارتقای سطح کیفی چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر مریوان، کارگاه عملی بدن، صدا و حرکت برگزار شد.

]]>
تئاتر خیابانی بازنمایی زندگی به روایتی ملموسی تر http://www.faratab.com/news/9717/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1 Fri, 23 Aug 19 18:13:32 +0430 تئاتر خیابانی بازنمایی زندگی به روایتی ملموسی تر
تئاترهای خیابانی عموما دربرگیرنده مضامین مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... هستند که بازیگر با کمک تکنیک های خاص خود سعی در انتقال این مضامین به مخاطب دارد.

]]>