فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 19:36:17 +0330fa متحد نزدیک آمریکا هستیم، اما قویاً از برجام حمایت می کنیم http://www.faratab.com/news/9700/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 22 Aug 19 18:50:02 +0430 متحد نزدیک آمریکا هستیم، اما قویاً از برجام حمایت می کنیم

]]>