فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 09:32:03 +0330fa بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است http://www.faratab.com/news/10886/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 22 Oct 19 18:30:01 +0330 بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت از توانمندی های این بانک در حوزه فناوری اطلاعات بازدید کرد.

]]>
تقدیر از بانک ملت در راستای حمایت از احداث بیمارستان یون درمانی http://www.faratab.com/news/9653/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C- Tue, 20 Aug 19 14:00:01 +0430 تقدیر از بانک ملت در راستای حمایت از احداث بیمارستان یون درمانی
مسوولان بیمارستان یون درمانی با حضور در بانک ملت، از مدیرعامل و دیگر دست اندرکاران این بانک خصوصی بابت حمایت از مراحل ساخت این بیمارستان، تجلیل کردند.

]]>