فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 00:08:32 +0330fa کیفرخواست متهمان بانک سرمایه در نخستین جلسه دادگاه قرائت شد http://www.faratab.com/news/9633/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Mon, 19 Aug 19 17:40:01 +0430 کیفرخواست متهمان بانک سرمایه در نخستین جلسه دادگاه قرائت شد
نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه و ۱۰ نفر از همدستان وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی با حضور متهمان، وکلای مدافع آنها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار شد.

]]>