فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 20:30:23 +0330fa تصمیمات جدید سازمان مالیات برای بخشش جرایم مودیان مالیاتی http://www.faratab.com/news/9628/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Mon, 19 Aug 19 14:50:01 +0430 تصمیمات جدید سازمان مالیات برای بخشش جرایم مودیان مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی ایران گفت: تمام مودیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند صد در صد جرایم آن‌ها بخشیده می‌شود.

]]>