فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:30:54 +0330fa وزیر اقتصاد و دارایی از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد http://www.faratab.com/news/10708/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-40-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 09 Oct 19 14:40:01 +0330 وزیر اقتصاد و دارایی از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد
وزیر امور اقتصادى و دارایى ضمن اشاره به ٤٠هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى گفت: برای مودیان مالیاتی خوش حساب به زودی بخشنامه ای به منظور ایجاد مسیر سبز ارائه خدمات صادر خواهد شد.

]]>
فرصت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی فقط تا آخر مهر ماه http://www.faratab.com/news/10563/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87 Mon, 30 Sep 19 16:20:01 +0330 فرصت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی فقط تا آخر مهر ماه
معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در راستای حمایت از تولید است، گفت: مودیان مالیاتی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه، فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش را از دست ندهند.

]]>
تصمیمات جدید سازمان مالیات برای بخشش جرایم مودیان مالیاتی http://www.faratab.com/news/9628/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C Mon, 19 Aug 19 14:50:01 +0430 تصمیمات جدید سازمان مالیات برای بخشش جرایم مودیان مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی ایران گفت: تمام مودیانی که تا پایان مهر برای پرداخت اصل مالیات اقدام کنند صد در صد جرایم آن‌ها بخشیده می‌شود.

]]>