فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 11:09:53 +0330fa لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان http://www.faratab.com/news/10016/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 03 Sep 19 17:00:01 +0430 لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان
در یک مقایسه آماری یک و ده ساله در خصوص درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر مبنای شاخص SPEI در استان کردستان، وضعیت آنچنان مطلوب به نظر نمی رسد و در همین راستا مدیریت صحیح منابع آبی بیش ار هر زمان دیگری احساس می شود.

]]>
چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟ http://www.faratab.com/news/9598/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 18 Aug 19 09:30:02 +0430 چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟
تصاویر منتشر شده از دور ریختن خیارهای کشت شده توسط کشاورزان کردستانی، در روزهای اخیر در میان مردم خبرساز شد هرچند با عدم واکنشی از سوی مسئولین جهاد کشاورزی روبرو شد اما ضعف در حوزه کشاورزی این استان را بار دیگر به رخ کشید.

]]>