فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:35:40 +0330fa چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟ http://www.faratab.com/news/9598/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 18 Aug 19 09:30:02 +0430 چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟
تصاویر منتشر شده از دور ریختن خیارهای کشت شده توسط کشاورزان کردستانی، در روزهای اخیر در میان مردم خبرساز شد هرچند با عدم واکنشی از سوی مسئولین جهاد کشاورزی روبرو شد اما ضعف در حوزه کشاورزی این استان را بار دیگر به رخ کشید.

]]>