فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:39:27 +0330fa عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات http://www.faratab.com/news/10069/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA Fri, 06 Sep 19 15:10:01 +0430 عدم استقبال گوجه کاران کردستانی از فروش توافقی محصولات
سازمان تعاون روستایی کردستان، طبق وعده ای که در چند هفته گذشته به کشاورزان گوجه کار کردستانی داده بود اقدام به شروع خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان کرده است اما با عدم استقبال کشاورزان مواجه شده است.

]]>
چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟ http://www.faratab.com/news/9598/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 18 Aug 19 09:30:02 +0430 چرا کشاورزان کردستانی محصولات خیارشان را دور می ریزند؟
تصاویر منتشر شده از دور ریختن خیارهای کشت شده توسط کشاورزان کردستانی، در روزهای اخیر در میان مردم خبرساز شد هرچند با عدم واکنشی از سوی مسئولین جهاد کشاورزی روبرو شد اما ضعف در حوزه کشاورزی این استان را بار دیگر به رخ کشید.

]]>