فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jan 22 11:17:56 +0330fa آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11247/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sun, 23 Feb 20 00:50:23 +0330 آرایش نهایی منتخبین استان کردستان در مجلس یازدهم
لیست نهایی برنده های اتخابات کردستان

]]>
در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/11239/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 22 Feb 20 23:07:22 +0330 در سنندج کاندیداهای پیروز هریک چه میزان رای بدست آورده‌اند؟
نماینده گان حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران شدند

]]>
کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11194/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Mon, 20 Jan 20 00:02:27 +0330 کاندیدهای تایید صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم

]]>
کاندیدهای حوزه ی انتخاباتی سنندج، دیواندره و کامیاران در انتخابات مجلس یازدهم http://www.faratab.com/news/11171/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 Sat, 21 Dec 19 11:40:20 +0330

]]>
و این بار ماجرای لاستیک تاریخ مصرف گذشته! http://www.faratab.com/news/10713/%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%21 Wed, 09 Oct 19 14:10:01 +0330 و این بار ماجرای لاستیک تاریخ مصرف گذشته!

]]>
کامیاران در لیست تبدیل به منطقه ی ویژه ی اقتصادی http://www.faratab.com/news/9596/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 17 Aug 19 21:10:01 +0430 کامیاران در لیست تبدیل به منطقه ی ویژه ی اقتصادی

]]>