فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:39:52 +0330fa تذکر همتی به بانکها در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی http://www.faratab.com/news/9579/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Sat, 17 Aug 19 13:40:01 +0430 تذکر همتی به بانکها در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تاکید کرد: بانکها باید در چارچوب برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل ها و تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری واجرا نمایند.

]]>