فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 28 Oct 20 00:06:43 +0330fa سی چهره منتخب کنگره مشاهیر کُرد در یک نگاه http://www.faratab.com/news/9563/%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Fri, 16 Aug 19 19:00:02 +0430 سی چهره منتخب کنگره مشاهیر کُرد در یک نگاه
کنگره «مشاهیر کُرد» به مدت دو روز در شهر سنندج در حالی برگزار شد که در این کنگره از 30 تن از مفاخر، مشاهیر و نامداران کُرد سراسر دنیا تجلیل به عمل آمد.

]]>
مستوره افتخاری برای همه ماست http://www.faratab.com/news/9562/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 16 Aug 19 18:30:01 +0430 مستوره افتخاری برای همه ماست
برایم جالب بود که زنی کُرد مانند مستوره خسرو خان بنی اردلان، به این حد و درجه رسیده است و بسیار خوشحال شدم در حالی که در ملت های خاورمیانه چنین زنی وجود نداشته است و این یک افتخار برای ماست بنابراین تصمیم گرفتم در موردش بنویسم.

]]>