فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 11:24:07 +0330fa طنین نوای سماع و دف در پایتخت جهانی دف http://www.faratab.com/news/9560/%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81- Fri, 16 Aug 19 17:20:01 +0430 طنین نوای سماع و دف در پایتخت جهانی دف
نهمین دوره از جشنواره بین المللی «دف، نوای رحمت»، با طنین نوای دف در زیر باران و در شهر «سنندج» آغاز شد.

]]>