فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 08:37:23 +0330fa آمریکا در خلیج فارس جایگاهی ندارد و صرفاً سبب افزایش تنش در این منطقه است http://www.faratab.com/news/9530/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Aug 19 19:00:02 +0430 آمریکا در خلیج فارس جایگاهی ندارد و صرفاً سبب افزایش تنش در این منطقه است
نماینده ی مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی: بیگانگان بدانند که خلیج فارس صاحب دارد

]]>