فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 22:49:48 +0330fa آتش بس زودهنگام جنگ تجاری ژاپن و کره جنوبی ؟ http://www.faratab.com/news/9527/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%9F Tue, 13 Aug 19 16:27:59 +0430 آتش بس زودهنگام جنگ تجاری ژاپن و کره جنوبی ؟
وزیر بازرگانی کره جنوبی اعلام کرد در صورت درخواست دولت ژاپن، سئول آماده مذاکره با توکیو است.

]]>