فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 10:41:46 +0330fa بدون اصلاحات اقتصادی حذف 4 صفر موثر نیست http://www.faratab.com/news/9509/-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-4-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-- Tue, 13 Aug 19 12:40:02 +0430  بدون اصلاحات اقتصادی حذف 4 صفر موثر نیست
رییس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به موضوع حذف ٤صفر از پول ملى تاکید کرد: اجراى این سیاست بدون انجام اصلاحات اقتصادى موثر نیست.

]]>