فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:26:24 +0330fa اعلام نتایج قطعی شش حوزه ی انتخاباتی استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11238/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 22 Feb 20 21:33:39 +0330 اعلام نتایج قطعی شش حوزه ی انتخاباتی استان کرمانشاه
اعلام نتایج کلیه ی حوزه های انتخاباتی استان کرمانشاه

]]>
نتایج نهایی انتخابات حوزه ی انتخابی صحنه، کنگاور و هرسین اعلام شد http://www.faratab.com/news/11236/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sat, 22 Feb 20 20:49:50 +0330 نتایج نهایی انتخابات حوزه ی انتخابی صحنه، کنگاور و هرسین اعلام شد
کاندیدای مجلس یازدهم درحوزه ی صحنه،کنگاور و هرسین مشخص شد

]]>
تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین http://www.faratab.com/news/10987/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86 Sat, 02 Nov 19 11:50:02 +0330 تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین
تشکیل جلسه برای مدیریت بحران پس از زلزله در روزهای آتی در هرسین

]]>