فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:55:06 +0330fa بلاتکلیفی۱۴۶۴ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه مردم در بانک صادرات http://www.faratab.com/news/9446/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA Wed, 07 Aug 19 15:20:02 +0430 بلاتکلیفی۱۴۶۴ میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه مردم در بانک صادرات
از ۱۱ هزار میلیارد تومان مانده سپرده های قرض الحسنه مردم در بانک صادرات، ۱۴۶۴ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ هزار وام ازدواج، به صورت قرض الحسنه وام داده نشده و مشخص نیست صرف چه اموری شده است.

]]>