فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 21:47:24 +0330fa دست استان‌ها در بودجه 99 بازتر از قبل است! http://www.faratab.com/news/9960/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-99-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 01 Sep 19 18:20:01 +0430 دست استان‌ها در بودجه 99 بازتر از قبل است!
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بودجه ریزی سال ۱۳۹۹ در چارچوب طرح اصلاح ساختاری بودجه در حال انجام است گفت: بودجه ریزی ما از دستگاه محور، به سمت برنامه محور طراحی شده که بر این اساس دستگاه‌ها به سیاست گذار و مجری تقسیم شدند.

]]>
جایگزینی منابع یارانه‌ای با درآمد نفت در بودجه سال آینده http://www.faratab.com/news/9482/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Sun, 11 Aug 19 22:20:01 +0430 جایگزینی منابع یارانه‌ای با درآمد نفت در بودجه سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع جایگزین نفت در بودجه سال آینده گفت: یکی از این منابع مجموعه یارانه‌ای است که به صورت بودجه‌ای داریم یا یارانه‌ای که فرابودجه‌ای می‌پردازیم و بخشی نیز یارانه پنهان است که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود.

]]>
کمک 8هزار میلیار تومانی بانک ها به توسعه استان اردبیل http://www.faratab.com/news/9444/%DA%A9%D9%85%DA%A9-8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84- Wed, 07 Aug 19 15:00:01 +0430 کمک 8هزار میلیار تومانی بانک ها به توسعه استان اردبیل
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال همایش روسای بانک‌ها در اردبیل قرار است با پیگیری استاندار و نمایندگان 8 هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانک‌ها برای توسعه استان اردبیل اختصاص یابد.

]]>