فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:51:51 +0330fa حساب های با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی http://www.faratab.com/news/9434/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C- Wed, 07 Aug 19 12:30:01 +0430 حساب های با گردش بالای 5 میلیارد تومان زیر ذره بین سازمان مالیاتی
مسئول فرار مالیاتی سازمان مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا ندارد.

]]>