فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 10:38:19 +0330fa هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا پایان سال تغییر می کند http://www.faratab.com/news/10105/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Sat, 07 Sep 19 16:40:01 +0430 هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا  پایان سال تغییر می کند
مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانک‌های ادغامی خبر داد و گفت: تا پایان سال تابلو همه بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند و تابلوی بانک سپه برای این بانک‌ها نصب خواهد شد.

]]>
گزارشی از آخرین وضعیت ادغام بانک‌ها http://www.faratab.com/news/9424/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Wed, 07 Aug 19 11:40:01 +0430 گزارشی از آخرین وضعیت ادغام بانک‌ها
مدیرعامل بانک سپه از جزییات ادغام بانک ها و یکسان‌سازی تابلوهای شعب بانک‌های ادغامی تا پایان سال خبر داد.

]]>
امکان نصب نسخه آی او اس در بانک مهر اقتصاد و ... نهایی شد http://www.faratab.com/news/9420/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-...-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Aug 19 15:20:02 +0430 امکان نصب نسخه آی او اس در بانک مهر اقتصاد و ... نهایی شد
همزمان با افزوده شدن بانک «مهر اقتصاد» و موسسه اعتباری «ملل» به لیست بانک‌های متصل به اپلیکیشن «صاپ»، امکان نصب نسخه ios این اپلیکیشن از طریق «سیب‌بانک» فراهم شد.

]]>
یکسان سازی تابلوی شعب بانک های ادغامی تا پایان سال http://www.faratab.com/news/9410/%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 05 Aug 19 11:54:44 +0430 یکسان سازی تابلوی شعب بانک های ادغامی تا پایان سال
مدیرعامل بانک سپه از یکسان‌سازی تابلوهای شعب بانک‌های ادغامی تا پایان سال خبر داد.

]]>