فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 20:35:29 +0330fa راهکارهای اساتید اقتصاد در زمینه سود بانکی http://www.faratab.com/news/9377/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Fri, 02 Aug 19 15:10:17 +0430 راهکارهای اساتید اقتصاد در زمینه سود بانکی
هشتمین نشست هسته اندیشه ورزی اقتصاد کلان با حضور وزیر امور امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی پیشنهادهای دانشگاهیان در باره محورهایی همچون نرخ سود بانکی برگزار شد.

]]>