فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:22:06 +0330fa علت کاهش نرخ بیکاری، ناامیدی بیکاران از یافتن شغل http://www.faratab.com/news/9373/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84 Thu, 01 Aug 19 12:13:24 +0430 علت کاهش نرخ بیکاری، ناامیدی بیکاران از یافتن شغل
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با اشاره به افزایش دلسردی در بیکاران برای جستجوی شغل، عنوان کرد: کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار رخ داده است.

]]>