فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 13:18:28 +0330fa بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟ http://www.faratab.com/news/9361/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 31 Jul 19 11:49:29 +0430 بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟

]]>