فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 07:36:11 +0330fa جراحی لاپاروسکوپی و کاربردهای آن در بیماریهای زنان http://www.faratab.com/news/9330/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 21 Jul 19 11:29:48 +0430 جراحی لاپاروسکوپی و کاربردهای آن در بیماریهای زنان
در روش لاپاروسکوپی، پس از ایجاد یک برش کوچک در اطراف ناف، دوربین وارد حفره شکم می شود، سپس 1 تا 3 برش بسیار کوچک 3 تا 5 میلی متری دیگر روی شکم ایجاد می شود تا به کمک آن جراحی صورت پذیرد.

]]>