فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:02:58 +0330fa پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی! http://www.faratab.com/news/9296/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%21 Sat, 13 Jul 19 20:48:07 +0430 پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی!
کنگره مشاهیر کُرد کاری نوآورانه، زیبا و ارزشمند بود

]]>