فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 21:20:09 +0330fa زندگینامه داوود کُرد در یک نگاه http://www.faratab.com/news/10341/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 17 Sep 19 18:04:40 +0430 زندگینامه داوود کُرد در یک نگاه

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی! http://www.faratab.com/news/9296/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%21 Sat, 13 Jul 19 20:48:07 +0430 پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی!
کنگره مشاهیر کُرد کاری نوآورانه، زیبا و ارزشمند بود

]]>
جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود http://www.faratab.com/news/9297/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 12 Jul 19 23:46:59 +0430 جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود
کار جدیدی که فعلاً در حال تمرین هستیم مربوط به دو زندانی کُرد است یکی از کردستان عراق و دیگری از کردستان ترکیه که در آلمان زندانی هستند

]]>