فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 25 Oct 20 19:50:25 +0330fa تاثیرات نانو ذرات برای درمان عفونت های باکتریایی http://www.faratab.com/news/9918/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C Sat, 31 Aug 19 14:10:01 +0430 تاثیرات نانو ذرات برای درمان عفونت های باکتریایی
محققان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در راستاي ايجاد راه‌هاي جديد، براي درمان عفونت‌هاي باكتريايي، اقدام به بررسي تأثير نانوذرات بر روي ‌فيلم‌هاي زيستي باكتريايي كردند.

]]>
نانو ذرات سوزن تتو به غدد لنفاوی آسیب می رساند http://www.faratab.com/news/9880/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF Thu, 29 Aug 19 09:20:02 +0430 نانو ذرات سوزن تتو به غدد لنفاوی آسیب می رساند
مطالعات اخیر محققان آلمانی نشان می‌دهد، رنگدانه‌های جوهر تتو منجر به فرسایش سوزن تتو شده و این نانوذرات فلزی به همراه رنگدانه‌ها به سایر نقاط بدن سفر کرده و در غدد لنفاوی تجمع می‌یابند.

]]>
نانوذراتی که پس از آسیب نخاعی، از فلج شدن پیشگیری می کنند http://www.faratab.com/news/9315/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Fri, 12 Jul 19 14:54:34 +0430 نانوذراتی که پس از آسیب نخاعی، از فلج شدن پیشگیری می کنند
محققان نانوذراتی را تولید کردند که با تزریق آن به محل آسیب نخاعی مانع از فلج شدن بیمار می‌شود.

]]>