فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 14 Dec 19 13:52:12 +0330fa مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد http://www.faratab.com/news/9311/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 10 Jul 19 14:23:39 +0430 مسرور بارزانی نخست وزیر جدید اقلیم کردستان شد
3 زن و 2 نماینده اقلیت در میان 21 وزیر کابینه نهم اقلیم کردستان
بررسی رزومه وزرای جدید در اقلیم کردستان

]]>