فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 27 Oct 20 23:30:29 +0330fa بازار گردشگری سلامت؛ داغ اما در اختیار دلال‌ها http://www.faratab.com/news/9310/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 10 Jul 19 07:19:51 +0430 بازار گردشگری سلامت؛ داغ اما در اختیار دلال‌ها
آرش انیسیان معتقد است: باتوجه به اینکه ما هنوز هیچ زنجیره تأمین جدی را نتوانسته‌ایم برای بازار گردشگری سلامت ایجاد کنیم، 90 درصد این بازار دست واسطه‌ها، دلال‌ها و افراد غیررسمی و گاه سودجو است.

]]>