فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 17:04:18 +0330fa گسترش همکاری‌های ایران و لبنان در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی http://www.faratab.com/news/9288/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Sun, 07 Jul 19 15:42:26 +0430 گسترش همکاری‌های ایران و لبنان در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی
معاون کل وزارت بهداشت گفت: ظرفیت‌های فراوان دو کشور ایران و لبنان در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی می‌تواند زمینه گسترش روابط و همکاری‌های متقابل را فراهم کند.

]]>