فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 08:24:46 +0330fa دیدن دنیا به رنگ خاکستری http://www.faratab.com/news/10198/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C Thu, 12 Sep 19 10:30:01 +0430 دیدن دنیا به رنگ خاکستری
مدیر اداره پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت علل بروز و روش‌های تشخیص «بدرنگ بینی» را توضیح داد.

]]>
طرح سلامت روان جامعه در کشور http://www.faratab.com/news/9923/%D8%B7%D8%B1%D8%AD--%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Sat, 31 Aug 19 15:50:01 +0430 طرح  سلامت روان جامعه در کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ادغام شبکه پایش سلامت روان جامعه در نظام درمانی کشور خبر داد.

]]>
انتشار لیست استخدام وزارت بهداشت در مهر ماه 98 http://www.faratab.com/news/9763/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-98 Sun, 25 Aug 19 21:40:01 +0430 انتشار لیست استخدام وزارت بهداشت در مهر ماه 98
معاون پرستاری وزارت بهداشت از جذب ۹ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ۷۵ درصد جذب نیرو مربوط به گروه‌های پرستاری است و احتمالا آزمون یاد شده در مهر برگزار خواهد شد.

]]>
علت تغییر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت http://www.faratab.com/news/9458/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Mon, 12 Aug 19 22:50:01 +0430 علت تغییر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت
وزیر بهداشت ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام شده در جهت ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تاکید کرد: با پدیده‌ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی کشور و در درون وزارت بهداشت مبارزه می‌کنیم .

]]>
کمبود دارویی نداریم http://www.faratab.com/news/9303/-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 09 Jul 19 12:47:10 +0430  کمبود دارویی نداریم
وزیر بهداشت درباره ماجرای کارتخوان پزشکان گفت: این موضوع در محدوده اعمال فشار از طرف وزارت بهداشت نیست و این موضوع را باید سازمان نظام پزشکی دنبال کند. البته تا جایی که توانستیم به همکاران پزشک توصیه کردیم که از قانون تمکین کنند.

]]>
دستاوردهای وزیر بهداشت مرهمی بر زخم های محرومیت جنوب کرمان http://www.faratab.com/news/9277/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86 Sat, 06 Jul 19 07:15:21 +0430 دستاوردهای وزیر بهداشت مرهمی بر زخم های محرومیت جنوب کرمان
سفر یک روزه سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به مناطق محروم جنوب کرمان دستاوردهای ارزشمندی را در راستای توسعه بخش بهداشت و درمان و محرومیت زدایی از زیرساخت های درمانی این دیار به دنبال داشت و نمونه بارزی از خدمتگزاری را به یادگار گذاشت.

]]>