فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:13:23 +0330fa مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد http://www.faratab.com/news/11355/%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 24 Apr 20 03:07:53 +0430 مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد

]]>
موسیقی، فریاد زنده بودن و زندگی کُردهاست! http://www.faratab.com/news/9274/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 01 Jul 19 01:09:21 +0430 موسیقی، فریاد زنده بودن و زندگی کُردهاست!
استاد خالقی: یک راه آرامش اجتماع، بسط هنر است چون هنر از روح پاک انسانی تراوش می‌کند و گسترش آن در جامعه یک نوع آسودگی و تمدن را به انسان‌ها می دهد. مردم باید بدانند که آنها هم در حمایت از هنرمندان خود کوتاهی می‌کنند.

]]>