فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 08:47:35 +0330fa خود کفایی کشور در تولید داروی هپاتیت c http://www.faratab.com/news/9354/%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA-c Sun, 28 Jul 19 18:57:34 +0430 خود کفایی کشور در تولید داروی هپاتیت c
داروی معالجه بیماری هپاتیت c در کشور تولید می شود و تحت پوشش بیمه قرار دارد.

]]>
تحقیقات در زمینه سرطان، امیدهای زیادی را برای درمان به وجود آورده است http://www.faratab.com/news/9248/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 23 Jun 19 11:22:57 +0430 تحقیقات در زمینه سرطان، امیدهای زیادی را برای درمان به وجود آورده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: به سختی می توان از حمایت های دولتی برای حمایت از تحقیقات بهره گرفت، لذا چنانچه به منابع مردمی وصل شویم، موفق تر عمل کرده و حمایت از طرح های بیشتری را دنبال خواهیم کرد.

]]>