فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 07:45:03 +0330fa ۱۲ درصد ایرانی ها سیگاری هستند! http://www.faratab.com/news/9227/%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Sat, 01 Jun 19 10:47:53 +0430 ۱۲ درصد ایرانی ها سیگاری هستند!
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از دخانیات به عنوان اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر نام برد و گفت: ۱۲ درصد جامعه سیگار می کشند.

]]>