فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 23:04:07 +0330fa آیا معتاد، قربانی است؟ http://www.faratab.com/news/9184/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 27 Mar 19 13:20:54 +0430 آیا معتاد، قربانی است؟
گفتمان اجتماعی در اعتیاد به معنای درونی‌کردن مسئله اعتیاد در جامعه در فرایند شهروند‌سازی، با ارائه آموزش از خانواده‌ها و مداس با کمک رسانه‌ها است. تجویز یک رویکرد ثابت جهت مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد از منظر این گفتمان تقلیل‌گرایانه است.

]]>